De Torenpleinschool

Onze ambities

Voor het schooljaar 2020-2021 stellen wij de volgende ambities:

 

Burgerschap en sociale veiligheid:

- Gecertificeerde Kanjerschool worden met een goed pedagogisch en didactisch klimaat.

- Implementatie van Rots en Water training in groep 6.

 

Rekenen:

- Werken met de vertaalcirkel, het drieslagmodel, rekencircuit en Met sprongen vooruit.

- Handelend rekenen (m.n. in de groepen 1 t/m 4).

 

Taal/spelling:

- Goed en volledig taalonderwijs in een doorgaande lijn en binnen gemaakte afspraken.

 

Lezen:

- Leerlingen kunnen vlot (technisch) en met begrip (begrijpend) een tekst lezen en hebben hier plezier in.

 

Cultuur:

- Cultuurprofielschool worden waarin alle teamleden zich verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de voorwaarden.

- Leerlingen actief bezig laten zijn met creativiteitsontwikkeling en talentontwikkeling door aanbod van alle cultuurdisciplines door school en/of met hulp van externen.

 

ICT:

- Adequaat gebruik van computers door leerlingen en leerkrachten voor Word, Powerpoint en Excel.

- Doorlopende leerlijn voor ICT met o.a. kwaliteitskaarten voor programmeren en presenteren.

 

Meer- en hoogbegaafdheid (MHB):

- Alle leerlingen krijgen aanbod op eigen niveau binnen de klas. Wanneer nodig aangevuld buiten de klas door de MHB-specialist.

- Leerkrachten hebben kennis van hoogbegaafdheid, voelen zich bekwaam om deze leerlingen in de klas een passend aanbod te bieden en hebben tools om te signaleren welke leerlingen extra uitdaging nodig hebben.

 

Kwaliteitsaanpak:

- Standaard processen staan beschreven in up-to-date ambitiekaarten en kwaliteitskaarten. 

- Leerkrachten zijn allen op de hoogte van de doorgaande lijn en van de vaste regels, routines en afspraken en kunnen deze, indien nodig, gericht opzoeken. Hierdoor is er meer tijd en energie voor onderwijsinhoudelijke ontwikkeling en vernieuwing van de school.

 

Kwaliteitszorg:

- Een duidelijke zorgstructuur waarin leerlingen passend onderwijs geboden wordt door leerkrachten, ondersteunend personeel en specialisten. 

 

Professionalisering:

- Een onderzoekende cultuur waarin we met elkaar en van elkaar leren, waarin kennisdeling een vanzelfsprekendheid is en waar routines bekend zijn.

- Individuele- en teamscholing zorgt voor een bekwaam team met verschillende specialisten.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren