De Torenpleinschool

Visie en Missie

Kom! Laten we samen aan jouw toekomst bouwen

 

Missie en visie van de Torenpleinschool

 

De Torenpleinschool is een kleinschalige christelijke basisschool, waar het eenvoudig is elkaar te leren kennen. Onze missie is de leerlingen zich binnen de mogelijkheden optimaal te laten ontwikkelen op sociaal emotioneel en cognitief gebied. Hiermee willen wij de kinderen voldoende bagage meegeven voor een gelukkige toekomst. Om dit te bereiken zijn de volgende uitgangspunten voor ons belangrijk:

 

Plezier

Kinderen kunnen het beste tot leren komen wanneer zij met plezier naar school gaan. Om te beginnen is daarvoor een goed pedagogisch klimaat nodig. Leerlingen en leerkrachten gaan in een ontspannen sfeer op een positieve manier met elkaar om. Kernwoorden hierbij zijn: respect, vertrouwen, acceptatie, veiligheid, behulpzaamheid, samenwerking, openheid en betrokkenheid. Er is oog voor de groepsdynamiek en de individuele leerling. Leerlingen krijgen ruimte om te laten zien wat voor hen belangrijk is.

Op de tweede plaats krijgen leerlingen plezier op school door succeservaringen. Hiertoe moet de aangeboden leerstof inspirerend zijn en aansluiten bij het niveau van de individuele leerling. We werken met het leerstofjaarklassensysteem. Het aanbod in de groep wordt, na diepgaande analyse van de toets gegevens, afgestemd op het individuele kind. In alle groepen bieden we instructie aan op verschillende niveaus. Inzet wordt gewaardeerd en er is ruimte om fouten te maken. De leerlingen krijgen de ruimte om hun talenten te ontdekken en benutten, zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief.

Ten slotte geeft het plezier als kinderen het gevoel hebben dingen zelf te kunnen doen. Zelf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Daarom stimuleren wij de zelfstandigheid van leerlingen. Dit gebeurt uiteraard wel in combinatie met de vaardigheid om rekening te houden met een ander. Wij bieden veiligheid, ruimte, begeleiding en ondersteuning om deze vaardigheden steeds verder te ontwikkelen.

 

Christelijk

Iedereen is welkom. We verwachten respect voor onze christelijke achtergrond. We vieren de christelijke feesten en we werken met een godsdienstmethode. Verder zie je onze christelijke identiteit terug in de manier waarop we omgaan met elkaar en de omgeving.

 

Duidelijkheid

Je kunt alleen voldoen aan de verwachtingen als je weet wat er van je wordt verwacht. Daarom zijn er regels die hierbij steun en houvast bieden. De regels vormen geen strak keurslijf, maar zorgen voor veiligheid en duidelijkheid. Iedereen houdt zich aan regels en afspraken, die op schoolbreed, maar ook op klassenniveau worden gemaakt.

 

Communicatie

Wij vinden het belangrijk dat leraren, leerlingen en ouders op onze school op een respectvolle wijze met elkaar communiceren en samenwerken. We spreken elkaar open en eerlijk aan. Deze respectvolle houding uit zich in goed luisteren en kijken naar elkaar.

 

Samenwerking

Zowel leerkracht als ouders maken het kind mee en kunnen elkaar waardevolle informatie geven. Door de samenwerking tussen school en ouders vorm te geven, zorgen we er samen voor dat ieder kind zich kan ontwikkelen op de manier die het beste bij hem of haar past, zowel thuis als op school. Ouders zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Onze school speelt een ondersteunende rol bij de opvoeding en is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het onderwijsleerproces. Ouders helpen -daar waar mogelijk - aan mee. De contacten tussen school en ouders zijn doelmatig en vinden met regelmaat plaats. We streven een goede balans na tussen ouderbetrokkenheid en de autonomie van de leraar.

 

Professionaliteit

De leerkracht is op de Torenpleinschool van grote betekenis voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Hij of zij doet er daadwerkelijk toe. Om die reden investeren we als school continu in de professionalisering van onze leerkrachten. Ons personeel maakt zelf ook werk van ‘een leven lang leren’. De leerkracht stuurt ons onderwijs en heeft daarbij de regie. Lesmethoden zijn daarbij een middel en geen doel. De leerkracht heeft kennis van de leerlijnen en tussendoelen en brengt deze kennis met handelingsgericht werken in de praktijk. Uitgangspunt daarbij is: wat heeft het kind nodig? De leraren zijn enthousiast, zorgzaam en betrokken bij het onderwijs, de leerlingen en hun ouders.  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren