De Torenpleinschool

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) tracht de belangen van personeelsleden, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad bestaat uit drie teamleden en drie ouders. De MR heeft instemmings- en adviesrecht in zaken die voornamelijk het schoolbeleid betreffen. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: de huisvesting van de school, het formatieplan, de schoolbegroting, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand-)veiligheid. Ook heeft de MR het recht om initiatieven te nemen. 
De raad komt regelmatig bijeen. Daarnaast is er contact met de Ouderraad, de Gemeenschappelijk MR en de directie van de school. De directie van de school kan op verzoek van de MR de vergaderingen (gedeeltelijk) bijwonen om de raad te informeren en te adviseren.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren