De Torenpleinschool

Groep 1/2B

Welkom in groep 1/2B, de Tijgertjes klas!

 

Brengen en ophalen van de kinderen

Om 8.15 uur gaan de schooldeuren open en kunnen de kinderen naar hun klas worden gebracht. Bij het klaslokaal begroeten leerlingen en de leraar elkaar en geven een hand. Daar kunnen zij kort afscheid nemen van papa en mama. Op of bij de middentafel staat een bak met boekjes die de kinderen dan zelf kunnen lezen/ doorkijken totdat we gaan beginnen. Om ervoor te zorgen dat de klas overzichtelijk blijft voor de kinderen willen wij u vragen het afscheid in de klas kort te houden. Zo kunnen kinderen die in de klas komen hun stoel makkelijk zien en is er meer rust in de groep. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Om 8.30 uur gaan de boekjes in het boekenrek en gaan de lessen beginnen. Mocht u om een reden uw kind later op school brengen, wilt u het kind dan alleen de klas in laten gaan en zachtjes op zijn plaats laten gaan zitten. Dit om de les zo min mogelijk te storen.

 

Als de school uitgaat komt de juf met de kinderen naar buiten. Alle klassen hebben een “eigen” plekje op het plein waar de kinderen naartoe lopen. Zodra zij de volwassene zien die hen komt halen, zeggen ze dat tegen de juf . Als de juf ze ook gezien heeft mogen de kinderen gaan. Wanneer uw kind door iemand anders wordt opgehaald is het prettig dat van tevoren te weten. Wij vinden het erg belangrijk te zien door wie de kinderen worden opgehaald. Wilt u a.u.b niet te dicht bij de uitgang komen staan. Hierdoor wordt het voor de kinderen moeilijker om hun ouders te vinden.

 

Overblijf

Kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. Hier kunt u een overblijfkaart voor kopen bij de directrice. Er zijn een aantal vaste overblijf ouders die de overblijf verzorgen. De kinderen spelen buiten en eten daarna in de klas. De broodtrommel en beker voor de overblijf mogen in de tas blijven zitten. Wilt u de naam van uw kind goed zichtbaar op de broodtrommel, beker en de tas zetten?

 

Jarig

De verjaardag van de kinderen vieren we rond het 10 uurtje. In de klas zingen we en mag de jarige trakteren. Wij vinden het fijn als de kinderen een gezonde traktatie meenemen. Daarna mag hij of zij met een vriendje op de gang aan de verjaardagstafel plaatsnemen. Daar komen alle leerkrachten langs om iets op de verjaardagskaart te schrijven. Het is heel leuk als de kinderen een verjaardagsfeestje mogen geven. Wilt u de uitnodigingen voor het feestje niet in de klas uitdelen? Het is voor de kinderen die niet worden uitgenodigd een teleurstelling wanneer zij zien dat andere kinderen wel een kaartje krijgen.

 

Hoofdluis

Na iedere vakantie worden de kinderen door een aantal ouders uit de klas gecontroleerd op hoofdluis. Voor de tijgertjesklas is dit iedere eerste woensdag na de vakantie. Wanneer er hoofdluis wordt gesignaleerd wordt u gebeld met het verzoek uw kind op te halen en te behandelen met een luizenshampoo. Deze is verkrijgbaar bij de apotheek en drogist. Daarna mag uw kind weer naar school komen. Merkt u zelf dat uw kind hoofdluis heeft, meldt u dat dan bij de leerkracht. Dan kunnen we er rekening mee houden en verdere verspreiding voorkomen.

 

Reservekleding

Bij de kleuters kan het gebeuren dat kinderen niet op tijd bij de wc zijn en een ongelukje hebben. Zou u voor uw kind een setje reserve kleding in een plastic tasje in de luizenzak willen doen? Het is fijn voor de kinderen om zich te kunnen omkleden met hun eigen kleding. Wanneer kinderen in hun broek hebben gepoept, bellen wij u zodat u uw kind kunt ophalen om het te verschonen/ douchen. Wilt u uw kinderen voordat ze naar school gaan in de ochtend en tussen de middag thuis naar de w.c. laten gaan? Zo kunnen we al veel ongelukjes voorkomen.

 

In de klas

Dagritmekaarten

In de klas hangen de dagritmekaarten. Op deze kaarten staat met een plaatje aangegeven welke activiteiten er die dag aan bod komen. Zo weten de kinderen wat we die dag gaan doen en wanneer we dat doen. De kaarten zorgen voor veel structuur en duidelijkheid en bieden houvast.

 

Gym

Dinsdag en donderdag zijn de vaste gymdagen bij de kleuters. Op dinsdag gymmen we met groot materiaal. Op donderdag is er een afwisselend programma met lessen met klein materiaal en dans en muziek. De kinderen hebben een eigen gymtas die op school blijft ( in de luizenzak). Voor iedere vakantie geven we de tassen mee naar huis om de kleding te wassen.

 

Eten en drinken

Elke dag eten en drinken we rond 10.00 uur.

De kinderen mogen een bakje met fruit, een boterham of een liga meenemen. Ook mogen ze een pakje of een beker drinken meenemen. Er mag geen priklimonade in de bekers. Dit kan lekken van de beker veroorzaken. Op de gang staan blauwe bakken waar het eten en drinken voor het 10 uurtje in gedaan kan worden. Het eten en drinken voor de overblijf mag in de tas blijven zitten. Zo raken de kinderen niet in de war. Wilt u de naam van uw kind goed zichtbaar op de broodtrommel, beker en de tas zetten?

 

Kleurenklok

Als we gaan werken op het planbord of kiesbord, gebruiken we de kleurenklok. De kleurenklok is een praktisch hulpmiddel om kleuters zelfstandig te leren werken. De wijzerplaat van de kleurenklok is ingedeeld in vaste tijdsblokken met een vaste kleur. Zo staat bijvoorbeeld geel voor 20 minuten en lichtblauw voor 10 minuten. De klok heeft 1 wijzer. We maken een afspraak met de kinderen. Bijvoorbeeld: je mag 10 minuten niet je kieskaartje van het planbord veranderen. We blijven dus 10 minuten in dezelfde hoek of met hetzelfde spel spelen. Soms gebruiken we de kleurenklok tijdens het eten en drinken. Zolang de wijzer in een tijdsblok staat met een bepaalde kleur, kunnen we eten en drinken.

 

Maandsluiting

Een aantal keer in het schooljaar is er op vrijdag een maandsluiting voor de kinderen van groep 1 t/m 4. Om de beurt verzorgen de klassen een stukje, dansje of liedje. Het kan zijn dat we de kinderen vragen hier materialen of kleding voor mee te nemen. U krijgt dan ongeveer een week van tevoren een briefje waarin staat wat het kind mee moet nemen.

 

Werken in de klas

Thema’s

In groep 1/2 werken wij met thema’s. Bij ieder thema maken de kinderen een aantal werkjes en doen we verschillende taal en rekenactiviteiten. In de klas hangt ook een white-bord. Voor de kinderen bekend als “het witte bord”. Hierop hangen kaartjes met ontwikkelingsmaterialen uit de klas en de namen van de kinderen. Iedere dag kunnen de kinderen zien of ze een ontwikkelingsspel gaan doen van het witte bord, een werkje maken of mogen kiezen. Zo maken de kinderen iedere week een werkje, doen ze samen of individueel een ontwikkelingsspelletjes op niveau en zijn er vrije keuze momenten. Na het werken of het spel mogen de kinderen zelf iets kiezen om te doen. Ze kunnen dan gaan spelen in de hoeken of zelf een spel uit de kast kiezen.

 

Stoplicht

In alle groepen wordt gewerkt met een stoplicht. Wanneer de kinderen goed aan het werk zijn gaat het stoplicht op rood. Dan mogen de andere kinderen de leerkracht niets vragen. Het is dan stil in de klas. ( dit gebeurt in de kleuterklassen nog niet) Bij het oranje licht mogen de kinderen hulp vragen aan andere kinderen van hun groepje maar nog niet aan de leerkracht. Op dit moment kan de leerkracht met een klein groepje kinderen werken. We noemen dit: werken in de kleine kring. Bij het groene licht mogen de kinderen weer praten en hulp vragen aan de leerkracht. Zo willen wij de zelfstandigheid van de kinderen bevorderen en heeft de leerkracht de gelegenheid om individuele kinderen of een groepje kinderen extra aandacht te geven. In de kleutergroepen zal het zelfstandig werken rustig worden opgebouwd. Ons treven is dat de kinderen aan het eind van het schooljaar 10 min zelfstandig kunnen spelen/ werken.

 

Methoden

Trefwoord

Bij het godsdienstonderwijs gebruiken we de methode Trefwoord. Trefwoord wordt dagelijks gebruikt. De methode behandelt twee tot drie keer in de week een verhaal uit de bijbel. De overige dagen van de week staat een verhaal, gedicht of filmpje uit de leefwereld van de kinderen centraal. We gebruiken de methode om met de kinderen in gesprek te gaan over omgaan met elkaar, respect en goed zorgen voor jezelf en de ander. Naast de Christelijke traditie besteedt de methode ook aandacht aan andere religies en geestelijke stromingen.

 

Kanjertraining

Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). Als de lessenreeks curatief wordt gegeven, dan is de verwachting dat bij een goede uitvoering van de lessenreeks de leerlingen een betere band hebben gekregen met elkaar/met de leerkracht en zich prettiger voelen in de klas. Subdoelen zijn:

• Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas;

• versterking van sociale vaardigheden bij de leerlingen;

• beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten. (Ook mediation);

• bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben;

• verantwoordelijkheid nemen;

• bevordering actief burgerschap en sociale integratie.

De training heeft overigens niet als doel kinderen braaf te krijgen. Het is een trainingsprogramma waarin 

veel ruimte is voor de autonomie van het kind. De ervaring leert dat nagenoeg alle kinderen (een zeldzame uitzondering daargelaten) zich autonoom en authentiek wil ontwikkelen op een positieve manier. Daarbij is niet alleen een goede pedagogische relatie met de leerkracht een vereiste, maar ook een veilige sfeer in de klas, zodat de kinderen tot hun recht kunnen komen.

Wij werken met 4 kleuren petten. (rood, geel, zwart en wit)

De basis ligt hierin bij de kleuters:

Rood: Deze pet is de pet van grappig doen. Heel vaak is dat leuk maar soms wordt het ook vervelend als er steeds gelachen wordt. Vooral als het eigenlijk helemaal niet grappig is. De kinderen maken kennis met deze apen die te grappig willen zijn en daarom gaan uitlachen en meelopen.

Geel: Dit is de pet van vriendelijkheid, luisteren en gevoelig zijn. De konijnen zijn iets te gevoelig en worden daarom bang van alles dat de andere dieren doen. Ze durven niet te zeggen dat ze het niet leuk vinden en kruipen daarom liever in hun huisje weg.

Zwart: Dit is de pet van veel durven en plannetjes bedenken. Maar ook dat kan soms teveel aanwezig zijn. De vlerken met de zwarte pet op willen daarom de baas spelen en iedereen moet naar hen luisteren. Ze vinden daarom dat ze ook het recht hebben om een ander pijn te doen.

Wit: De witte pet wil zeggen dat je jezelf bent en dat je te vertrouwen bent. Je hebt eigenlijk van alle petten een beetje in je. Je bent misschien wel vrolijk en blij, zoals de rode pet. Je bent misschien wel vriendelijk en je kunt een ander goed helpen, zoals de gele pet. En je bent ook wel stoer en durft te zeggen wat je vindt, zoals de zwarte pet. Als je een combinatie met de witte pet hebt, zijn alle petten die je draagt (en het gedrag dat daarbij past) heel prettig.

 

Taal- en rekenmethoden

Op de Torenpleinschool hebben wij doelen gesteld voor taal en rekenen. Deze doelen zijn verdeeld over de periodes in het schooljaar. In de lessen staat steeds een doel centraal. Deze doelen laten wij ook terugkomen in de creatieve werkjes die de kinderen maken, het spel in de hoeken en de ontwikkelingsspelletjes die de kinderen doen. Zo sluit alles op elkaar aan en is het leren betekenisvol.

 

Voor taal maken wij gebruik van een aantal bronnenboeken. Ook hebben wij de mogelijkheid het computerprogramma van de methode schatkist te gebruiken. Bij ieder doel hebben we taalactiviteiten in de kring en spelletjes die de kinderen zelfstandig of in een groepje kunnen spelen. Hier kunt u in de klas later meer van zien.

 

Voor de rekenlessen gebruiken wij de ideeënmap van de methode Wereld in getallen. Hier wordt in de hele school mee gewerkt. Deze lessen worden vooral in de kring gegeven met daarna voor een klein groepje kinderen een vervolgopdracht. Ook maken wij in de kleutergroepen gebruik van de methode: Met sprongen vooruit. Dit zijn vooral korte kringactiviteiten van ongeveer 5 min die uitgebreid kunnen worden

tijdens het spelen in de hoeken.

 

Muziek

Voor de muzieklessen gebruiken we o.a. de methode 123 zing! Daarnaast worden we begeleid door Jeroen Schipper bij het geven van muzieklessen in de groep.

 

Toetsen en observaties

Leerlingvolgsysteem

Wij observeren de kinderen iedere dag. De observatiegegevens worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem van Parnassys. Parnassys wordt door de hele school heen gebruikt. Zo ontstaat er een doorgaande lijn. Resultaten hiervan zijn terug te vinden in de rapporten en tijdens de 10 min. avonden ter info.

 

Toetsen

De kinderen van groep 2 maken in januari en mei de CITO toets. Deze toets is gericht op de taalontwikkeling en rekenen. Deze toets wordt naast de observatiegegevens van de leerkracht gebruikt om het niveau van de kinderen te bepalen.

 

Logopedie/ schoolarts

In februari/maart krijgen de kinderen van groep 2 een logopedie screentest. Hier krijgt u een brief over. Een logopediste komt op school en doet aan de hand van een kleurplaat een aantal spraakopdrachten met de kinderen. Ook worden alle kinderen van groep 2 op school gezien door een medewerker van de GG&GD. Meer informatie krijgt u zodra wij weten wanneer dit zal zijn.

 

10 min. gesprekken en rapporten

In september zijn er startgesprekken. In november, maart en juni zijn er 10 min. gesprekken. In februari en juli krijgen de kinderen ook een rapport. De kinderen die na april op school komen krijgen aan het eind van het schooljaar een verslagje over de kennismaking met school. Dit noemen we het instaprapport.

Dit kunt u inzien op de 10 min. avond en na de gesprekken krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

 

IB’er

De ib’er op onze school is er om de leerkrachten te ondersteunen en mee te denken. Drie keer per jaar bespreekt de groepsleerkracht alle kinderen met de ib’er. Ze denkt mee over kinderen die een extra onderwijsbehoefte hebben.

 

Activiteiten

Bieb bezoek

Bij ieder thema lenen wij boeken uit de bibliotheek. Een aantal kinderen mag mee om boekjes uit te zoeken. Deze boekjes worden in de klas voorgelezen en de kinderen kunnen de boekjes zelf inkijken. Ook gaan we dit jaar met de hele klas op bezoek in de bibliotheek. Er wordt dan een boek voorgelezen door een van de medewerkers en er worden een aantal spelletjes gedaan.

 

Kinderboerderij

In mei gaan we met de hele klas naar de kinderboerderij in Utrecht. Dit is onderdeel van een lesprogramma van natuur en milieu. U hoort hier tegen die tijd meer over.

 

Speelgoed ochtend

Een aantal keer per jaar mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen om op school mee te spelen. Wij zullen laten weten wanneer dit mag. Kinderen mogen geen speelgoed meenemen waar vechtspelletjes mee gespeeld kunnen worden. Kleine geweertjes enz. mogen niet mee naar school. Denkt u eraan dat kleine onderdelen zoek kunnen raken wanneer er veel kinderen samen mee spelen?

Alleen op maandagochtend mogen de kinderen één ding meenemen waar ze in de kring wat over willen vertellen. Het hoeft dus geen speelgoed te zijn, maar kan ook een museumkaartje o.i.d. zijn. Als ze er maar over kunnen vertellen, want dat is het doel.

 

Spelletjesochtend

Vier keer per jaar willen wij een spelletjesochtend houden. De kinderen mogen een gezelschapsspel meenemen waar 4 kinderen mee kunnen spelen. Ook vragen we een aantal ouders om de groepjes

kinderen te begeleiden.

 

Cultuur, voorstelling en museumbezoek

Alle groepen van onze school mogen ieder jaar kijken naar een voorstelling van het UCK. Deze voorstelling vindt plaats op een van de scholen in Vleuten. Van te voren krijgen wij een lesbrief met daarin lessuggesties, ter voorbereiding op deze voorstelling.

Verder gaan wij eens per jaar naar een museum. Het ene jaar is dit Kasteel de Haar, het jaar daarop gaan we naar het Nijntje museum.

 

Ouderhulp

De hulp van ouders in de school is heel belangrijk! Als u wilt helpen met de luizencontroles kunt u dit aangeven bij de contactouders. Een aantal keer per hebben wij een uitje. Via schoudercom nodigen wij u dan uit om mee te helpen.

Alvast bedankt voor uw hulp.

 

Melanie Severs
Opening project

Gisteren was de opening van het schoolbrede project wat dit jaar zal gaan over techniek.

Tijdens de opening heeft professor Ruben een aantal proefjes laten zien. Het zag er spectaculair uit en was soms best even spannend!

Ook was er een quiz waarin vragen werden gesteld die terug gaan komen komende weken in verschillende groepen.

 

Op dinsdag 24 april bent u uitgenodigd om alle resultaten te komen bekijken tussen 19.00 en 20.00 uur.

 

De projectcommissie wenst alle kinderen, juffen en meesters veel plezier toe de komende weken!

 

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2A'

Maarten van den Akerboom
Groep 5 leest voor aan groep 1/2b
Vandaag hebben de kinderen van groep 5 voorgelezen aan de kinderen van groep 1/2b. Omdat zij het hebben over het ziekenhuis, hebben wij verhalen met tekeningen gemaakt die daar over gaan. Het was erg leuk!

Gepubliceerd in 'Blog van 5'

Judith Bouwman
Gastlessen

Wij hebben al een heel aantal gastlessen gekregen in onze klas. Wat leuk! De vader van Isme was donderdag 18 januari bij ons op bezoek. Hij liet ons foto’s zien van zijn werkplek in het ziekenhuis. Beer was bij hem geweest in het ziekenhuis en wij zagen hoe er speciale foto’s werden gemaakt van beer en hoe hij een verbandje kreeg. Daarna liet de vader van Isme zien hoe je gips aanlegt. De kinderen waren heel enthousiast. De dag erna waren er nog meer kinderen die hun arm hadden gebrokensmile.

 

Vandaag kwam tandarts Liesbeth bij ons op bezoek. Ze heeft ons veel geleerd over de beestjes in je mond die gaatjes maken in je tanden. Het is heel belangrijk dat je deze beestjes wegpoetst. Alle kinderen kregen een paars ‘pilletje’ om even op te kauwen. Na het spoelen kun je dan zien waar je tanden nog vies zijn. Liesbeth had Krokie meegenomen en een hele grote tandenborstel. Daarmee liet ze zien hoe je je tanden moest poetsen met  de 3 B’s. Binnen, buiten en bovenop. Alle kinderen deden mee met hun eigen tandenborstel. Na het poesten konden we  in de spiegel zien dat er geen paars meer op onze tanden zat. Er was goed gepoetst.

Na de poetsles vertelde de tandarts hoe het gaat als je bij de tandarts komt om naar je tanden te laten kijken. De kinderen mochten zelf ook voor tandarts en patiënt spelen.

 

Aan het eind van de les hebben alle kinderen een poetsdiploma gekregen en een kaart waarop je een sticker kunt plakken na iedere poestbeurt. Als je iedere dag twee keer poetst is je kaart na 14 dagen vol. We hopen dat de kinderen de kaart mogen ophangen zodat zij iedere keer een sticker kunnen plakken.

 

Dokter Jan en zuster Els zijn ook nog even in de klas geweest. Ze zijn blij dat het ziekenhuis er nu gezellig uitziet en dat ze veel patiënten kunnen helpen.  Wie weet komen we ze een keer tegen in et ziekenhuis.

 

Hier ziet u de foto’s van het bezoek van de vader van Isme en de tandarts. Het was een heel leuk en leerzaam thema. Morgen sluiten we met elkaar het thema af.

 

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2B'

Judith Bouwman
Dokter Jan en zuster Els

Dokter Jan en zuster Els zijn weer een paar keer bij ons in de klas geweest. We weten dat zij, zijn aangenomen in het ziekenhuis. Na een sollicitatiegesprek met de directeur konden ze meteen beginnen.  Ze hebben een rondleiding gekregen door het ziekenhuis en zagen dat de schilders alle ruimtes heel mooi wit hebben gemaakt. Dat is een goede kleur voor een ziekenhuis, maar wel heel saai voor kinderen. De kinderen hebben dokter Jan en zuster Els aangeboden om te bedenken hoe je de kinderafdeling mooier kunt maken. De kinderen gingen enthousiast aan het werk. Er zijn hele mooie kamers gemaakt. Er zijn veel  kleuren gebruikt en het ziet er vrolijk uit.

 

Dokter Jan en zuster Els hebben ook iets leuks geregeld voor de kinderen die in het ziekenhuis liggen. Het is helemaal niet leuk als je ziek bent en papa en mama niet de hele dag bij je kunnen zijn. Je kunt niet naar school en de dag duurt heel lang. Maar…. er zijn clinicclowns. Deze clowns komen bij de kinderen om leuke grapjes te maken en de kinderen te laten lachen.  

 

Naast de bezoekjes van Jan en Els hebben we ook bezoek gehad van een echte dokter. De tante van Bram werkt in het ziekenhuis en zij kwam in de klas vertellen over haar werk. De kinderen hebben ook veel vragen gesteld. Maandag middag was de moeder van Arianne bij ons in de klas. Zij werkt ook in het ziekenhuis. Niet als dokter, maar als ergotherapeut. Ze helpt mensen met het trainen van hun geheugen en hun spieren. Ook bedenkt ze hoe mensen die maar een hand kunnen gebruiken toch hun brood kunnen snijden en andere dingen kunnen doen. Knap he! Zij heeft ons foto’s laten zien en heel veel geleerd. Bedankt voor jullie bezoekjes!

 

Hier ziet u de foto's van de bezoekjes en het spelen en werken in de klas.

Gepubliceerd in 'Blog van 1/2B'

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...