In het archief van de school vonden we een gedenkboekje dat werd uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van de school. Onderstaand een verkorte weergave van de tekst:

Hoe het begon
Op 26 januari van het jaar 1906 kwam een aantal leden van de kerkeraad der Hervormde Gemeente, tezamen vormend de z.g. Schoolkommissie, bijeen om te praten over de oprichting van een School met den Bijbel te Vleuten.
De mogelijkheden hiertoe waren ineens aanwezig, omdat door een wetswijziging een aantal financiële beletselen was weggenomen, en bovendien, omdat de toenmalige openbare school, gelegen aan de Groeneweg, thans Schoolstraat , een nieuw gebouw zou gaan betrekker en er derhalve ruimte beschikbaar zou komen. En inderdaad, zo gebeurde het.
Voor f 3.000, -- werd de school annex onderwijzerswoning van de gemeente gekocht. Bij de Diakonie van de Hervormde Gemeente werd hiertoe een lening aangegaan.
Op 30 april 1907 is het reglement van de School met den Bijbel, uitgaande van de kerkeraad en kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Vleuten en De Haar, gereed en wordt de school geopend.
Zesenvijftig leerlingen, verspreid over zes 'klassen', kwamen als eersten op de school, met als onderwijzer meester J. van Bruggen.
Deze meester was, zo lezen wij in de notulen, benoemd nadat het 'lot had beslist'. Er waren n.l. nog twee geschikte kandidaten, de keuze bleek moeilijk, zodat besloten werd te loten.
In het reglement stond dat de predikant der N.H. Gemeente voorzitter van het bestuur diende te zijn.
De eerste voorzitter werd dus de toenmalige predikant, Ds. A.F. Vink, die tezamen met kerkeraadsleden en notabelen het bestuur vormde. Ds. Vink bleef voorzitter tot aan zijn afscheid in' 1928

De eerste jaren tot aan ongeveer 1920.
In 1908 komt naast meester Van Bruggen, een onderwijzeres mejuffrouw Van der Meer, de gelederen versterken.
Bij haar sollicitatie werd naar verteld dat zij niet moest rekenen op een groot traktement.
Veel geld was er niet, blijkens het financieel jaaroverzicht van 1908.
Uitgegeven             f 3.381,83
Ontvangen              f 3.019,62             
Een nadelig saldo van f 362,21

Maar mejuffrouw Van der Meer liet zich gelukkig niet afschrikken en kwam toch. Meester Van Bruggen gaat in 1912 weg en uit de acht sollicitanten wordt gekozen: Meester H.J. Knopper
Een naam die niet weg te denken is uit de geschiedenis van de school. Vijfentwintig jaar zou hij blijven, meester Knopper en zijn vrouw. 'Als zij niet wilde dat iets gebeurde, of zij wilde het anders, gebeurde het zoals zij het wenste', vertelde een oud-leerling. Met mevrouw Knopper moest terdege rekening worden gehouden.
Meester Knopper was een deftig man, een meester zoals men die zich bij die tijd voorstelt, compleet met sik.
In 1913 telt de school 86 leerlingen, een aantal dat sterk schommelt in de komende jaren, maar een grote daling vertoont in de begin twintiger jaren, als er 66 leerlingen zijn.
Een andere juffrouw is gekomen, mejuffrouw Birkhof (een naam die in de jaren zeventig opnieuw opduikt). Zij krijgt het vorstelijke salaris van f 100,--, wat dan ook wel het wettelijk minimum van die dagen was. Het blijft trouwens moeilijk met de financiën.
Er moet regelmatig in de kerk worden gecollecteerd, en zo nu en dan moet ook de gemeente bijspringen met b.v. brandstof.
Een herdenkingsboekje ter gelegenheid van het vierde eeuwfeest van de Hervorming, in 1917, kan er gelukkig voor de kinderen nog af.
Maar een vergadering, begonnen in de. 'kerkekamer” moet wegens gebrek aan licht, worden voortgezet in de pastorie.
De inflatie heeft trouwens toegeslagen in die jaren, want vergelijken wij het financieel jaaroverzicht over 1920 eens met dat over 1910
Ontvangen f 6.219,305                  (was: f 3.019,62)
Uitgegeven f 5.699,635                  (was:f 3.381,83)
Men kwam wel beter rond, want hier resulteert een batig saldo van f 519,67.
In 1920 krijgen de kinderen een 'gedachtenisboekje inzake 't eind van de schoolstrijd".
Er wordt een bijzondere dienst gehouden in de N.H. kerk, waarvoor ook de kerkeraad der Gereformeerde Kerk werd uitgenodigd, omdat ook een aantal kinderen van gereformeerde huize de school bezocht..
Aansluiting bij het 'Christelijk Volksonderwijs' komt regelmatig ter sprake. 

De jaren vanaf ongeveer 1920 tot aan de Tweede Wereldoorlog.
Het gaat met de financiën beter, want in de notulen van 1921 lezen wij dat er een mogelijkheid is een derde leerkracht te benoemen. De moeilijkheid was echter, dat er maar twee 'lokaliteiten' waren, maar het leek het toenmalige bestuur toch wel gemakkelijk bij 'ziekte en ontstentenis' van de meester of juffrouw een soort reserve te hebben.
Hoe het praktisch werd opgelost, lezen wij niet, maar de derde leerkracht werd benoemd.
De schoonmaakster van de school vraagt in 1923 een salarisverhoging van maar liefst f 25,-- per jaar.
Na enige discussie wordt het toegestaan, maar van de gelegenheid wordt wel gebruik gemaakt door haar meteen een nieuwe instructie te geven: 'Ieder privaat moet éénmaal per week goed worden schoongemaakt en één uur voor de aanvang van de schooltijden moeten de kachels worden uitgehaald en aangemaakt'. Voor de grote schoonmaak kwam een aparte instructie.
Na de betrekkelijk rustige, weliswaar financieel soms moeilijke beginjaren, komen er toch moeilijker tijden. Grote problemen met dreigende invloeden van buiten. Een verzoek van de gemengde zangvereniging om een schoollokaal voor repetities te mogen gebruiken, wordt met grote felheid afgewezen. Een vraag om een landbouwcursus in de school te mogen geven, wordt ook negatief beantwoord. Er kunnen wel eens Katholieken bij zijn.
Zelfs de Gereformeerden worden met enige achterdocht bekeken. 'De Hervormden collecteren, de Gereformeerden profiteren' is een opmerking naar aanleiding van de vraag of de collecten in de Hervormde Kerk moeten worden gecontinueerd. Men besluit dan deze collecte te bestemmen om de hypotheek, die nog op de school rust, af te betalen. Er wordt over een nieuwe school gesproken, de oude school en de onderwijzerswoning beginnen veel gebreken te vertonen.

Aan de heer Griffioen wordt gevraagd eens een berekening te maken voor een 'doelmatig ingerichte school met drie lokalen'. De raming komt uit op f 17.500,--. Helaas moeten nog wel kosten worden gemaakt voor de oude school. Het hek is kapot, en met al die snel langsrijdende rijtuigen is dat wat gevaarlijk, het moet dus worden gerepareerd. Ook met de pomp is iets niet in orde, want de veldwachter komt zelf even de zaak opnemen. Voor het herstel van de pomp neemt gelukkig de gemeente de helft voor haar rekening.
Na heel veel gepraat en onderhandelen 'zelfs tijdens bestuursvergaderingen gaan bestuursleden uit de vergadering om te onderhandelen, maar meestal komen zij onverrichter zake weer terug' - wordt in 1927 tenslotte grond gekocht van de wed. Van Dijk voor de bouw van een nieuwe school. Als architect wordt aangezocht de heer Oskam van het architectenbureau Van Velge-Oskam, want deze heer was volgens het gemeentebestuur 'een flink persoon'.

Bij de openbare aanbesteding is de heer P. Griffioen het laagst met de inschrijving van f 23.887,-- zodat de opdracht aan hem wordt gegeven. In hetzelfde jaar nog wordt gestart met de bouw.
Hevige discussies zijn er over het opschrift dat op de gevel van de school moet komen. Het is een school van de Hervormde Kerk, dat moet er toch wel duidelijk uitkomen. Maar het was ook een School met den Bijbel. Toch wordt gekozen voor: School van de Hervormde Gemeente, tot groot verdriet van een aantal ouders. 'Mijn vader had daar veel moeite mee', vertelt een gereformeerde oud-leerling. 'Het was voorheen geen probleem, maar dit was een klap in zijn gezicht. Maar ja, het was de enige christelijke school in Vleuten, dus wij bleven er wel op.'

Op 21 juni 1928 's avonds om 18.30 uur wordt de nieuwe school geopend. De kinderen worden getrakteerd op een rolletje chocolade en bruidsuikers van bakker Oskam.
In datzelfde jaar neemt Ds. Vink afscheid als voorzitter na 21 jaar een duidelijk stempel op de school te hebben gedrukt. Zijn opvolger, Ds. Israël, neemt in september 1929 de voorzittershamer over.
Er komen blijkens de notulen hierna rustige jaren, want de jaren 1929, 1930 en 1931 vermelden maar één vergadering per jaar.
Ds. Israël vertrekt in 1932 uit Vleuten en aangezien er niet meteen een opvolger is, moet er ook voor het bestuur van de school een waarnemend voorzitter worden gekozen. Dit wordt: 'De Meester', meester Knopper. Zijn invloed moet groot geweest zijn.
In die tijd is er ook een vacature voor de combinatie 3/4/5 wegens het vertrek van mej. Blaauwendraad. De wenselijkheid wordt uitgesproken dat personeel in Vleuten moet wonen in verband met 'een intiemere verhouding'.
Er zijn 95 leerlingen.
Meester Van Duuren wordt benoemd, en in november 1933 komt de nieuwe predikant Ds. A.A. van Sipriaan Luiscius, die meteen verklaart liever geen voorzitter te willen worden van het schoolbestuur. Hij moet echter wijken voor de meerderheid, 'de predikant moet als voorzitter van de kerkeraad, voorzitter van het schoolbestuur zijn', en daarmee was de kous af. Ook mej. Van der Meer gaat weg, mej. Slob wordt haar opvolgster.
Na het rustige begin van de dertiger jaren volgen turbulente tijden waarin veel gebeurt.
De onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal, er zijn regelmatig twistgesprekken tussen de dominee en de meester.
Voor het eerst komt een ouderavond ter sprake.
Het bestuur voelt er wel wat voor, maar de meester is er zeer op tegen en verklaart dan ook geen werkzaamheden ten behoeve van die avond te willen doen. Het leerlingenaantal is te laag, als het beneden de 80 komt, moet zelfs één van de drie leerkrachten worden ontslagen. Maar in die tijd is men zeer inventief in het bedenken van oplossingen.
Aan de bestuursleden wordt de suggestie gedaan om tijdelijk om gezondheidsredenen' kinderen van elders te logeren te vragen, en dan wel net voor de teldatum.
De vader van een gezin met tien kinderen wordt door de dominee schriftelijk gesommeerd zich terstond te vervoegen bij de meester. Alles helpt, want het leerlingenaantal komt niet beneden de 80.

In 1937 neemt na 25 jaar aan de school te zijn verbonden, meester Knapper afscheid. Voor zijn opvolging komen de ouders in het geweer. Het bestuur ontvangt een lijst met handtekeningen, de ouders willen als hoofd van de school: meester Van Duuren, 'zeer geliefd bij kinderen én ouders', maar volgens sommige bestuursleden te jong en onervaren. Maar ... meester Van Duuren krijgt de benoeming, in zijn akte komt echter wel te staan dat hij geen lid mag zijn van het schoolbestuur. In 1939 is de vergoeding per leerling per jaar f 9,--.
De eerste weeën van naderend onheil tekenen zich af, want in datzelfde jaar, in augustus, moet de penningmeester, de heer Migo, verstek laten gaan bij een bestuursvergadering wegens de Algemene Mobilisatie. Ook meester Van Duuren wordt opgeroepen voor militaire dienst, en de voorzitter gaat er persoonlijk op uit om een tijdelijk hoofd te vinden, maar het is een tevergeefse reis.

De oorlogsjaren '40-'45
Na de woelige meidagen van '40, keren het hoofd der school en de penningmeester, de heer Migo, weer terug in Vleuten. De laatste neemt het voorzitterschap waar, tot in 1941 de nieuwe predikant, Ds. Harteveld, zijn intree doet. Wegens inkwartiering van militairen, waarvoor f. 107,-- wordt ontvangen, is de school korte tijd gesloten geweest, maar al spoedig gaat men weer gewoon aan het werk, al baart de brandstofvoorziening voor de winter grote zorgen.
De bekende officiële stukken van overheidswege beginnen binnen te komen; van het Departement van Onderwijs om opgave van bestuursleden  personeel of kinderen, die behoren tot de Joodse geloofsgemeenschap Bestuursleden die onder deze categorie vallen, dienen hun functie neer te leggen, schrijft de secretaris generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbeleid.
Blijkbaar zag men het allemaal niet zo somber in, want een oproep van Christelijk Volksonderwijs, waarbij men was aangesloten, om geen opgave te doen, werd terzijde gelegd.
De school groeit tegen de verdrukking in. Het leerlingenaantal neemt in die jaren toe van 84 in 1940 tot 123 in 1945.
Financieel gaat het zelfs de eerste jaren goed. De penningmeester kan verklaren uit de schulden te zijn. Helaas slechts voor korte. tijd, want in 1943, zo lezen wij, moeten bestuursleden zelf bijspringen met renteloze voorschotten. Ook de kerk komt weer met giften. Tegen het einde van het jaar 1944 wordt de toestand moeilijker. Een derde van de kinderen blijft thuis, brandstof is er nauwelijks en tegen de kerstdagen wordt de school gesloten, mede ook vanwege een beschieting bij het station die veel schrik teweeg heeft gebracht, en omdat een onderwijzeres niet kan komen daar zij zonder fiets is. Zij kan echter zolang bij het gezin Van Eyk logeren, maar ook dat is maar een tijdelijke oplossing.
In april 1945 gaat de school weer op volle kracht draaien, een maand voordat ons land weer bevrijd is en men aan de wederopbouw kan beginnen

De jaren na de oorlog en de vijftiger jaren
Vele mutaties bij personeel en bestuur Mej. Amoureus gaat Vleuten verlaten, de heer Meima evenzo, de heer Ten Have en mej. Hoogenkamp worden benoemd. Ook Ds. Harteveld gaat naar elders, de heer C.D. van Eyk neemt het voorzitterschap waar, tot in januari 1947, als Ds. F.G.H. Nicolai zijn eerste vergadering voorzit. De heer Haze wordt het nieuwe hoofd van de school. als de heer Van Duuren in 1947 weggaat.
Veertig jaar oud is de school in 1947, de verjaardag wordt met een kerkdienst herdacht, de kinderen worden op limonade en biscuits getrakteerd. Men gaat zoeken naar vastere bronnen van inkomsten naast de vergoedingen van de overheid. Eén van de bronnen wordt aangegrepen en besloten wordt om 'schoolschapen' te gaan houden. In 1949 zijn er 162 leerlingen.
De vijftiger jaren, tijd voor vernieuwingen, tijd ook voor vervanging. Het schoolhoofd verklaart dat er nodig nieuwe leermethoden moeten komen. De cursus zou wellicht in september in plaats van in april kunnen aanvangen.  De bomen op het plein en in de tuin van de pastorie worden gesnoeid.
In 1953 is er een bijeenkomst van het voltallige personeel met het bestuur, en in 1954 wordt een oudercommissie benoemd, bestaande uit vijf leden, van wie twee gereformeerden.
De eerste 'leken'-voorzitter wordt de heer Van Eyk in 1953, als de dominee ophoudt voorzitter te zijn.
Voor de school wordt een stofzuiger aangeschaft, en het vijfde lokaal wordt in 1955 in gebruik genomen. (het vierde was in 1946 gebouwd).
En ... er wordt over gepraat om een DAME in het bestuur op te nemen. De heer Haze gaat weg, de heer V.d. Blink volgt hem op.

In 1957 zijn er festiviteiten rond het vijftig-jarig bestaan van de school, dat groots gevierd wordt en waarbij velen een helpende hand bieden Voorgangers in de N.H. kerk tijdens de herdenkingsdienst zijn: Ds. Nicolai. Ds. Harteveld en Ds. Banga uit De Meern.
Ook over kleuteronderwijs wordt gesproken. Het bestuur heeft een bespreking met het inmiddels opgerichte bestuur van de Prot. Chr. Kleuterschoolvereniging over het afstaan van een lokaal voor de op te richten kleuterschool.. Deze gaat in 1958 van start. De beide dames Van der Zee verlaten wegens a.s. huwelijk, de school in 1959. Aan het einde van de vijftiger jaren, die gekenmerkt werden door vele veranderingen  telt de school 135 leerlingen

De jaren zestig en zeventig
De gemeente moet bezuinigen, want er komt een voorstel de vakleerkracht voor gymnastiek, jaren geleden door de gemeente aangesteld, te ontslaan, en het gymnastiekonderwijs over te dragen aan het onderwijzend personeel. De vele protesten mogen niet baten, en zo wordt tot op de dag van vandaag de gymnastiek gegeven door de onderwijzer of onderwijzeres.

Het zakkend leerlingenaantal geeft aanleiding tot verontrusting. In 1961 zijn er nog maar I07, en ontslag dreigt voor één van de vier leerkrachten. Gelukkig is het een tijdelijke daling, en komen er op tijd nieuwe leerlingen, want in 1965 zijn er maar liefst veertig leerlingen bijgekomen, en wordt zelfs een vijfde leerkracht aangesteld.

Een historisch jaar voor de school is het jaar 1964 als de school wordt losgemaakt van de Ned. Hervormde Gemeente, na een verbintenis van 57 jaren. Twee jaar later, in april 1966, is de oprichtingsvergadering van de Vereniging voor Chr. Nationaal Schoolonderwijs te Vleuten. De Statuten worden gepubliceerd in de Ned. Staatscourant van 2 februari 1967. In het eerste bestuur van de nieuwe vereniging worden enige gereformeerden gekozen, en ook Ds. Koole, N.H. predikant. De heer Klink wordt de eerste voorzitter van de nieuwe vereniging. De administratie van de school was al enige jaren tevoren overgedragen aan een administratiekantoor. De school én de vereniging maken een bloeitijd door in de jaren daarna. Het leerlingenaantal blijft stijgen, een zesde leerkracht en een zesde lokaal worden actueel; de leerkracht komt, het zesde lokaal wordt gebouwd.

In de jaren zeventig worden al spoedig voorzichtige toenaderingspogingen gedaan van de kant van de Prot. Chr. Kleuterschoolvereniging om te komen tot een fusie van de beide verenigingen, die éénzelfde doel dienden, n.i. het geven van Chr. Onderwijs. Maar, de flirtations werden aanvankelijk door C.N.S. van de hand gewezen, hoewel toch na enige tijd de besprekingen weer werden hervat. Meer en meer bleek de noodzakelijkheid van allerlei overleg, ook op plaatselijk niveau. In 1975 werd hiertoe opgericht: Het Onderwijs Overleg Orgaan, kortweg O.O.O., een adviesorgaan waarin alle schoolbesturen, oudercommissies, vertegenwoordigers van personeel, en de gemeente participeren, en dat de Gemeente Vleuten-De Meern van advies moet dienen in allerlei zaken, het onderwijs betreffend.
Begin 1976 stelde het bestuur van de Vereniging een commissie in die de taak had te onderzoeken of de wenselijkheid aanwezig was om te komen tot een fusie van de Ver. voor Chr. Nat. Schoolonderwijs met de Ver. voor Prot. Chr. Kleuteronderwijs. Die wenselijkheid bleek er uiteindelijk inderdaad te zijn en resulteerde in de oprichting van de Ver. voor Prot. Chr. Schoolonderwijs te Vleuten en Haarzuilens op 24 novembier 1976. De beide andere verenigingen werden opgeheven, de kleuterschool ‘t Vleutertje en de lagere school C.N.S. kwamen onder één bestuur. Dat de naam C.N.S. eigenlijk zou moeten veranderen, was de mening van het bestuur, maar duidelijk nog niet van de ouders e.a., want een prijsvraag voor een nieuwe naam, leverde niets op. De tijd was er duidelijk nog niet rijp voor. In februari 1978 komt er, na jaren van afwezigheid, weer een oudercommissie, opererend voor beide scholen.
Het leerlingenaantal heeft tijdens de jaren zeventig enige tijd geschommeld rond de tweehonderd, een enorm aantal, dat nooit eerder werd bereikt. Een zevende leerkracht was toen ook werkzaam, eerst in 'De Schakel', waar een lokaal was gehuurd, later op de geheel verbouwde zolder. Helaas moest de zevende leerkracht per 1 augustus 1979 worden ontslagen. Van de 178 leerlingen aan het begin. van dat jaar, waren er 160 overgebleven. In augustus 1981 zou zelfs de school, na vele jaren, weer een vijfmansschool worden

In 1979 werd wederom, maar ditmaal door de oudercommissie, een prijsvraag gehouden voor een nieuwe naam voor de lagere school. Uit de vele inzendingen, de tijd was er nu wel rijp voor, wordt tenslotte de naam: Torenpleinschool, gekozen. Op 25 januari 1980 werd door de burgemeester van de gemeente Vleuten-De Meern, Mr. M.Middelweerd, de nieuwe naam onthuld. Na: School met den Bijbel (op het oude gebouw), School van de Ned. Herv.. Gemeente en Chr. Nat. School, de vierde naam voor de 75-jarige. De hoop is dat deze naam tot in lengte van dagen de gevel van het gebouw mag sieren.
Gerealiseerd door het OS-Scholenpakket - Uw school online